Školská rada

Školská rada je dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, orgán školy, který umožňuje studentům a pedagogickým pracovníkům školy podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví také počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Složení školské rady

Dne 16. 5. 2024 proběhly řádné volby do Školské rady a byli zvoleni tito členové:

 • Zástupce studentů školy – zvolen Radek Dvořák
 • Zástupce pedagogických zaměstnanců školy – zvolena Mgr. Silvie Majerová
 • Zástupce zřizovatele školy – jmenován Ing. Vladimír Kurka

Školská rada bude od 21. 5. 2024 v následujícím období ve složení:
Předseda: Mgr. Silvie Majerová, zástupce pedagogických zaměstnanců školy, silvie.majerova@seznam.cz
Místopředseda: Ing. Vladimír Kurka,  zástupce zřizovatele školy
Radek Dvořák, zástupce studentů školy

 

Práva a povinnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Volební řád

Článek 1

 1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí studenti, a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky. Člen může být zvolen i opakovaně.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Školská rada má na základě rozhodnutí zřizovatele 3 členy.

Článek 2

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí studenti a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
 2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být studenti nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.

Článek 3

 1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb.
 3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

Článek 4

 1. Voliči se po příchodu k volbám podepíši do seznamu voličů a obdrží po ověření totožnosti hlasovací lístek.
 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.
 3. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Volič má k dispozici prostor pro tajnou úpravu hlasovacího lístku. Na hlasovacím lístku zakroužkováním označí vybraného kandidáta. Na volební lístek nelze dopisovat další osoby, jinak je lístek neplatný.
 4. Volič vloží upravený volební lístek do volební schránky.
 5. Volební komise vyhlásí výsledky voleb do 48 hodin po jejich konání.

Článek 5

 1. Zvolen je ten kandidát, který získal prostou většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
 2. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Pokud žádný z kandidátů z řad studentů nebo pedagogických pracovníků školy nezískal většinu hlasů oprávněných voličů (při rovnosti hlasů), není zvolen žádný kandidát a volby se opakují. Opakované volby se konají do 3 týdnů od původního termínu.
 3. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zřizovateli a zvolené školské radě. Volební komise svolává první jednání školské rady.
 4. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 5. Členství ve školské radě vzniká zvolením, nebo datem uvolnění místa ve školské radě, nebo dnem následujícím po uplynutí funkčního období školské rady.
 6. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 7. Členství ve školské radě je čestné. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy a v případě studenta, pokud přestal být studentem školy.

Jednací řád

 1. Školská rada je na základě rozhodnutí zřizovatele tříčlenná.
 2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 3. Školská rada
  – vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  – schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  – schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  – podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  – projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  – projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  – podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 4. Školská rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 5. K přijetí rozhodnutí uvedených v bodě 3 jednacího řádu se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Hlasování je veřejné.
 6. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 7. Schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny