Školská rada

Školská rada je dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, orgán školy, který umožňuje studentům a pedagogickým pracovníkům školy podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví také počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

.

Složení školské rady

Dne 12.4.2018 proběhly řádné volby do Školské rady a byli zvoleni tito členové:

 • Zástupce studentů školy – zvolena sl. Barbora Heiníková
 • Zástupce pedagogických zaměstnanců školy – zvolena Mgr. Silvie Majerová
 • Zástupce zřizovatele školy – jmenován doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Školská rada bude v následujícím období ve složení:
Předseda: Mgr. Silvie Majerová, zástupce pedagogických zaměstnanců školy, silvie.majerova@seznam.cz
Místopředseda: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.,  zástupce zřizovatele školy
Barbora Heiníková, zástupce studentů školy

.

Práva a povinnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

.

Volební řád

Článek 1

 1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí studenti, a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky. Člen může být zvolen i opakovaně.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Školská rada má na základě rozhodnutí zřizovatele 3 členy.

Článek 2

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí studenti a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
 2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být studenti nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.

Článek 3

 1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb.
 3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

Článek 4

 1. Voliči se po příchodu k volbám podepíši do seznamu voličů a obdrží po ověření totožnosti hlasovací lístek.
 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.
 3. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Volič má k dispozici prostor pro tajnou úpravu hlasovacího lístku. Na hlasovacím lístku zakroužkováním označí vybraného kandidáta. Na volební lístek nelze dopisovat další osoby, jinak je lístek neplatný.
 4. Volič vloží upravený volební lístek do volební schránky.
 5. Volební komise vyhlásí výsledky voleb do 48 hodin po jejich konání.

Článek 5

 1. Zvolen je ten kandidát, který získal prostou většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
 2. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Pokud žádný z kandidátů z řad studentů nebo pedagogických pracovníků školy nezískal většinu hlasů oprávněných voličů (při rovnosti hlasů), není zvolen žádný kandidát a volby se opakují. Opakované volby se konají do 3 týdnů od původního termínu.
 3. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Pokud žádný z kandidátů z řad studentů nebo z řad pedagogických pracovníků školy nezískal většinu hlasů oprávněných voličů (při rovnosti hlasů), není zvolen žádný kandidát a volby se opakují. Opakované volby se konají do 3 týdnů od původního termínu.
 4. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zřizovateli a zvolené školské radě. Volební komise svolává první jednání školské rady.
 5. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 6. Členství ve školské radě vzniká zvolením.
 7. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 8. Členství ve školské radě je čestné. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy a v případě studenta, pokud přestal být studentem školy.

Jednací řád

 1. Školská rada je na základě rozhodnutí zřizovatele tříčlenná.
 2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 3. Školská rada
  – vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  – schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  – schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  – podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  – projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  – projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  – podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 4. Školská rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 5. K přijetí rozhodnutí uvedených v bodě 3 jednacího řádu se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Hlasování je veřejné.
 6. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 7. Schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa