Akreditace

Vzdělávací program: Řízení malého a středního podniku

Forma vzdělávání: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Označení absolventa: Diplomovaný specialista (DiS.)

Studium je zaměřeno na osobnostní rozvoj a praktické využívání odborných poznatků a dovedností, čímž absolventi získají kvalifikaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost a profesní odbornost a jsou schopni řídit, organizovat a kontrolovat svěřený odborný úsek, podílet se na přípravě projektů a integraci projektového řízení do organizace firmy, a v neposlední řadě také zahájit vlastní podnikání.

Profil absolventa

Studenti jsou připravováni k tomu, aby byli schopni organizovat a realizovat podnikatelské aktivity, vykonávat samostatné povolání odborný manažer, poradce managementu, personalista specialista, kariérový poradce, odborný bankovní pracovník, odborný pracovník marketingu, manažer nákupu a obchodu.

Absolvování vzdělávacího programu vytváří možnost dalšího studia v bakalářských studijních programech vysokých škol. Vyšší míra prostupnosti je zajištěna v případě navazujícího studia bakalářských studijních programů Podnikání na Vysoké škole podnikání a práva, a. s. v Ostravě.

Uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacího programu Řízení malého a středního podniku se mohou uplatnit při vykonávání samostatných činností spojených s převzetím zodpovědnosti za výsledky své práce v náročných podmínkách spojených s duševní zátěží jako odborní manažeři, vedoucí pracovníci, manažeři projektů, poradci managementu, podnikatelé.

 Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je připravit mladé lidi na to, aby se dovedli úspěšně vyrovnat s nároky, které na ně klade společnost založená na informacích, a zároveň aby dokázali maximálně využít příležitosti pro podnikání, jež jim společnost nabízí.

Důraz je kladen na aktivní a zodpovědný přístup studentů k vlastnímu učení, na osobní a odborné kompetence, které má student v průběhu vzdělávání získat a rozvíjet. Vzdělávání a učení probíhá s ohledem na přesně stanovené očekávané výsledky učení a vzdělávání. Učivo je chápáno jako prostředek ne cíl. Vzdělávání je zaměřeno spíše na rozvíjení funkčních kompetencí (dovedností) a sociálních kompetencí (chování a postojů), než na pouhé předávání faktů ve výuce neboli kognitivní kompetence (znalosti).

 Předměty:

Vzdělávací program je tvořen šesti relativně ucelenými částmi vzdělání v rozsahu 16 týdnů, tj. jednoho studijního období. V každé z částí je definován v osnovách čtyř až pěti předmětů soubor učební látky a výsledky vzdělávání a učení, tj. očekávané postoje, dovednosti a znalosti, které jsou hodnoceny učiteli v jednotlivých předmětech. Takové uspořádání předmětů pomáhá přenést pozornost z probírané látky na učební činnosti a výsledky učení. V budoucnu umožní propojovat různé vzdělávací cesty i úrovně a získat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami.

Skladba předmětů Povinné (P) / Volitelné (V) / Povinně/Volitelný (PV):

 • Cizí jazyk / Anglický jazyk (P)
 • Podnikání (P)
 • Psychologie a sociologie pro podnikatele (P)
 • Ekonomie (P)
 • Právo (P)
 • Praktické vyučování (P)
 • Ekonomika obchodního závodu (P)
 • Marketing (P)
 • Účetnictví (PV)
 • Management I (P)
 • Finanční management (P)
 • Řízení lidských zdrojů (P)
 • Světové hospodářství (P)
 • Projektové řízení (P)
 • Regionální politika a Evropská unie (P)
 • Etika v podnikání (P)
 • Odborná praxe (P)
 • Seminář k absolventské práci (P)
 • Druhý cizí jazyk (V)
 • Konverzace v cizím jazyce (V)
 • Technika administrativy (V)
 • Statistika (PV)
 • Bankovnictví (V)
 • Pojišťovnictví (V)

 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa