Vyšší odborná škola > O škole > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. (dále jen “SVOŠP”), se sídlem Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 25375172, jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů (účel, doba zpracování, práva subjektu údajů)
Osobní údaje SVOŠP zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Pro zajištění vedení dokumentace školy v rámci vykonávaných agend, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o studentech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných studentovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve vyšší odborné škole ukončeno.

Pokud SVOŠP zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od SVOŠP informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným SVOŠP;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných SVOŠP (mimo údaje zpracovávané na základě zákona), popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SVOŠP;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a SVOŠP;
 • podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

SVOŠP nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci včetně záruk apod.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: x4d3fs4, emailem na adrese sekretariat@svosp.cz nebo poštou na adrese Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SVOŠP je: Mgr. Květa Sušková, tel. č. 595 228 162, email: suskova.svosp@seznam.cz, k zastižení v kanceláři č. 102 každé úterý v 10 – 15 hodin.


 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa