Provozní řád učeben VT

1. Úvodní ustanovení

Provozní řád určuje jednotný režim užívání, zabezpečení a udržování výpočetní techniky na Vysoké škole podnikání, a.s. Tento provozní řád se vztahuje na všechny uživatele počítačové sítě a počítačů, které jsou součástí učeben VT na VŠPP.

1.1. Definice základních pojmů

 • Útvar IS/ICT – organizační jednotka VŠPP, která spravuje a odpovídá za provoz VT na VŠPP. Útvar je řízen informačním manažerem (CIO).
 • Administrátor – zaměstnanec útvaru IS/ICT VŠPP, který je zodpovědný za funkčnost VT na učebnách. Pouze tento pověřený zaměstnanec je oprávněn k zásahům do HW nebo SW vybavení učeben.
 • HelpDesk – uživatelská podpora.
 • VT – výpočetní technika je v tomto provozním řádu pracovní stanice, která se skládá ze základní jednotky, klávesnice, polohovacího zařízení – myši a monitoru a komunikuje v počítačových sítích (Intranet/Internet).
 • IS/ICT – informační systémy/informační a komunikační technologie.
 • Datové nosiče – jakékoli zařízení schopné zápisu, uchování nebo přenášení dat (diskety, CD, DVD, flash disky, externí pevné disky).
 • HW (hardware) – technické prostředky pro sběr, zpracování, uchovávání a distribuci dat včetně jejich přenosu (např. PC, datové nosiče, tiskárny a další prvky počítačové sítě).
 • Server – počítač poskytující síťové služby.
 • Síť – počítačová síť, všechny technické i programové prostředky používané k propojení výpočetní techniky, včetně této výpočetní techniky.
 • WiFi – bezdrátová radiová počítačová síť.
 • SW (software) – programové vybavení (počítačový program).
 • SW licence – oprávnění k výkonu práva užívat počítačový program podle licenční smlouvy.
 • Počítačové viry – speciální programy, které způsobují na výpočetní technice různé škody vedoucí až k poškození nebo ztrátě dat.
 • Počítačové viry se dokážou samy šířit. Většina těchto programů parazituje na jiných programech (nositelích).
 • Uživatel – zaměstnanec nebo student, který má přístup k prostředkům VT na VŠPP nebo k obdobným zařízením, která jsou libovolnými prostředky přímo funkčně připojená k počítačové síti nebo jejím počítačům, i k výpočetní technice, která není k počítačové síti připojená.
 • Uživatelský účet – jednoznačně identifikuje uživatele nebo pracovní stanici v operačním systému pracovní stanice nebo v počítačové síti.

2. Oprávnění ke vstupu do učeben VT

 • Využívat učebny VT VŠPP smí pouze interní nebo externí zaměstnanci VŠPP nebo hosté v rámci školou konaných akcí (konference, školení, semináře, kurzy).
 • Studenti mohou vstupovat do učeben VT, pouze pokud probíhá jejich vlastní výuka. V takovémto případě, studenti počkají mimo učebnu do příchodu vyučujícího.
 • Je přísně zakázáno konat jakoukoliv činnost, která by přímo nebo nepřímo vedla k umožnění neoprávněného vstupu jiné osoby. Tím je myšleno např. přímé vpuštění neoprávněné osoby (použitím zábrany k zablokování uzavření dveří, špatně zavřenými dveřmi)
 • Je přísně zakázáno vstupovat do učebny VT s jídlem nebo nápoji a tyto potraviny zde konzumovat.

3. Obecné zásady práce s VT

 • Všechny prvky VT jsou vlastnictvím VŠPP, případně k nim VŠPP vlastní či vykonává práva užívání. Nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškození) se tak vztahuje jak na elektronickou podobu dat a informací tak na vlastní fyzické prostředky.
 • Jakékoli nestandardní chování nebo nefunkčnost pracovní stanice je uživatel povinen neprodleně nahlásit na středisko HelpDesk.

HeplDesk:

 • Osobně, kancelář č. 204
 • Telefonicky: +420 595 228 148
 • E-mailem: helpdesk@vspp.cz

3.1 HW konfigurace VT

Je přísně zakázáno zasahovat nebo jinak manipulovat s pracovní stanicí a to zejména:

 • Přemisťovat pracovní stanici a její periferie: klávesnice, myši, monitory, tiskárny a další přemístitelné součásti.
 • Zasahovat (odpojovat, měnit) do kabeláže a konektorů připojených periferií a počítačové sítě.
 • Demontovat základní jednotku PC a jakkoli zasahovat do vnitřního HW vybavení.
 • Odnášet cokoli z vybavení učebny VT.

3.2 Programové vybavení pracovních stanic

Uživatelé VT nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv SW, který je součástí počítačové sítě VŠPP. SW se může používat a šířit pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW.

Je přísně zakázáno:

 • Neautorizovaná instalace jakéhokoli SW vč. shareware, demo, freeware aj.
 • Neautorizované kopírování i částí SW nebo dat, k nimž VŠPP vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání.
 • Neautorizovaná modifikace SW konfigurace nebo dat v majetku či užívání VŠPP.
 • Vědomě využívat nelegální SW a data, případně takovýto SW či data nabízet jiným.
 • Používat síť (Intranet/Internet) k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací).
 • Jakkoli měnit nastavení a konfiguraci operačního systému a instalovaných aplikací včetně vizuálního rozmístění pracovní plochy, hlavního panelu.

3.3 Antivirová ochrana

Na učebnách VT je nainstalován antivirový program, který zabezpečuje antivirovou kontrolu pracovních stanic, sítě a elektronické pošty, včetně jejich příloh. Program vytváří na každé pracovní stanici rezidentní štít, který brání virovému napadení a dalšímu šíření viru na ostatní prvky sítí. Antivirová databáze je průběžně aktualizována. Uživatelé nesmí přerušovat aktualizaci antivirového prostředku a jsou povinni se řídit pokyny antivirového programu, především pokynu pro opětovné spuštění nebo restart PC.

Uživatel je povinen dodržovat pravidla antivirové prevence:

 • Nespouštět SW s nejasným či neznámým původem.
 • Používat jen legální SW odsouhlasený a implementovaný výhradně pracovníky útvaru IS/ICT.
 • Pracovní stanice podezřelá z infikování počítačovým virem nesmí být do odstranění viru dále používána.
 • Nezakládat do pracovní stanice datové nosiče neznámého nebo pochybného původu a obsahu.

3.4 Elektronická pošta, Intranet/Internet a pravidla pro komunikaci v počítačové síti

 • Je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news).
 • Je zakázáno používat počítačovou síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci.
 • Je zakázáno využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti (spam).
 • Je zakázáno zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu.
 • Je zakázáno otevírat a dále rozesílat přílohy elektronické pošty nejasného původu (např. neznámý odesílatel) a obsahu (podezřelé přílohy mají přípony např. EXE, COM, JS, VSB, DOC, XLS, PPT, PPS).
 • Je zakázáno využívat VT k páchání trestných činů.
 • Je zakázáno používat VT k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě.
 • Uživatel je povinen chovat se tak, aby jeho činnost negativně neovlivňovala využívání prostředků VT dalšími uživateli. To se týká jak neúměrného zatěžování linek (stahování velkých objemů dat) v době jejich maximálního využití, tak i neúměrného zatěžování jednotlivých počítačů.
 • Využívání sítí (LAN, Intranet/Internet, WiFi) v rámci spolupráce se zaměstnanci jiných organizací je možné na základě souhlasu útvaru IS/ICT. V případě, že se jedná o dlouhodobější vztah, je nezbytné konkrétní podmínky využívání sítě, včetně případných sankčních opatření, specifikovat ve smlouvě mezi VŠPP soukromými subjekty nebo organizací, jejíž pracovníci využívají sítě VŠPP.
 • Velikost přílohy elektronické pošty by neměla přesáhnout 20 MB. Útvar IS/ICT si vyhrazuje právo systémově omezit velikost příloh.
 • Uživatel není oprávněn využívat nedovoleným způsobem data systému, systémy a sítě nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systému nebo sítí. Výjimkou jsou studenti oboru Informatika a internet v podnikání, kteří toto mohou provádět v rámci výuky odborných předmětů a pod metodickým vedením vyučujícího.
 • Uživateli není dovoleno porušovat bezpečnostní opatření a ověřovací procedury systému.

3.5 Ukončení práce na učebně VT

 • Uživatel, který ukončí svou činnost na učebně VT je povinen jej vypnout (u některých starších typů PC také přidržením síťového spínače elektrického napájení).
 • Pokud na uvolnění místa u počítače čeká jiný uživatel, je uživatel končící svou činnost povinen PC alespoň restartovat.
 • Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny administrátora.

4. Závěrečná ustanovení

Porušení těchto pravidel znamená porušení pravidel Disciplinárního řádu školy a z tohoto přestupku budou vyvozeny postihy včetně disciplinárních a finančních.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny