Soukromý: Studenti > Knihovna > Provozní řád studovny

Provozní řád studovny

 • Přístup do studovny je povolen všem studentům a pedagogům VŠPP, SVOŠP a MSOA.
 • Návštěvník je povinen si před vstupem do studovny odložit kabát, bundu, batoh, tašku do šatny.
 • Veškeré vnášené materiály, pomůcky, notebooky je návštěvník povinen oznámit obsluze.
 • Ve studovně je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití.
 • Návštěvník má právo obsadit pouze jedno studijní místo.
 • Návštěvníci studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků CIS.
 • Návštěvník studovny má právo využívat ke studiu knihy, časopisy a veškeré materiály ve volném výběru, dále také publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu.
 • Studijní materiály slouží výhradně k prezenčnímu studiu a není povoleno je vynášet mimo prostory studovny. Prostudované materiály návštěvník odkládá na vyhrazená místa.
 • Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů je možné pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
 • Kopírování je pouze na studentskou kartu. Doba pro dobíjení karet je dle provozní doby studovny.
 • Počítače umístěné ve studovně slouží k vyhledávání v katalogu knihovny, objednávání literatury a vyhledávání v informačních databázích. Návštěvníkům není povoleno využívat počítače k nestudijním účelům. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný návštěvník, který škodu způsobil. Na provoz výpočetní techniky se vztahuje Provozní řád učeben VT.
 • V budově školy je k dispozici Wi-Fi bezdrátová síť pro připojení mobilních zařízení do sítě Internet za podmínek stanovených útvarem IS/ICT.
 • Návštěvníci jsou povinni chránit dokumenty před poškozením, nesmějí je znehodnocovat vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu a vytrháváním stránek. Plně zodpovídají za případné poškození dokumentů.
 • Pokud návštěvník zjistí při využívání knihovních dokumentů a výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady je povinen toto neprodleně ohlásit službě.
 • Při odchodu ze studovny předloží návštěvník ke kontrole veškeré vynášené materiály.
 • V případě podezření na vynášení knihovních materiálů ze studovny je návštěvník povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením (přivolání bezpečnostní služby, případně šetření policie).
 • Návštěvníci mohou ústně či písemně (knihovna@vspp.cz) doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.
 • Nedodržování ustanovení tohoto Provozního řádu znamená dočasné nebo i trvalé omezení v uživatelských právech a bude posuzováno jako porušení pravidel Disciplinárního řádu školy. Z tohoto přestupku budou vyvozeny postihy včetně disciplinárních a finančních.

 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat u denního i dálkového studia způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. René Procházka ředitel školy Text mimořádného opatření MZ ČR

  Více informací
 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa