Vyšší odborná škola > O škole > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. (dále jen “SVOŠP”), se sídlem Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 25375172, jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů (účel, doba zpracování, práva subjektu údajů)
Osobní údaje SVOŠP zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Pro zajištění vedení dokumentace školy v rámci vykonávaných agend, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o studentech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných studentovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve vyšší odborné škole ukončeno.

Pokud SVOŠP zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od SVOŠP informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným SVOŠP;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných SVOŠP (mimo údaje zpracovávané na základě zákona), popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SVOŠP;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a SVOŠP;
 • podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

SVOŠP nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci včetně záruk apod.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: x4d3fs4, emailem na adrese sekretariat@svosp.cz nebo poštou na adrese Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SVOŠP je: Mgr. Květa Sušková, tel. č. 595 228 162, email: suskova.svosp@seznam.cz, k zastižení v kanceláři č. 102 každé úterý v 10 – 15 hodin.


 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat u denního i dálkového studia způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. René Procházka ředitel školy Text mimořádného opatření MZ ČR

  Více informací
 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa